Ti decides que facturas financiar.

Consegue liquidez de forma rápida
financiando as túas obrigas de pagamento e facturas.

Comeza a financiarte
Home de mediana idade con tablet e computador

Transparencia

Información clara sen custos ocultos.

Rapidez

Respostas en 24-48 horas.

Sen avais nin garantías

Non será necesario ter ningún tipo de aval ou garantía.

Sen venda cruzada

Non será necesario contratar ningún outro produto para poder financiarche.

Sen computar CIRBE

Financiar as túas facturas en Inversa non afectará á túa cualificación crediticia.

Como funciona
Inversa

01

Rexístrate

Completa o formulario online e recibe resposta en 24h sobre a túa liña de financiamento. O rexistro é completamente gratuíto e sen compromiso.

02

Sobe facturas a financiar

Unha vez aceptásemos a túa solicitude de rexistro poderás comezar a subir as facturas que che gustaría financiar cos nosos investidores.

03

Estudo de viabilidade

Nun prazo de 24/48h realizaremos o estudo de viabilidade e asignarémoslle un interese segundo o rating obtido.

04

Venda de facturas

As facturas seleccionadas serán ofrecidas na nosa plataforma aos nosos investidores.

05

Recepción de financiamento

No momento que se cobre o importe da factura recibirás na túa conta ata o 90% do seu valor, quedando retido o importe restante.

06

Finalización da transacción.

A vencemento e tras o cobro da factura, inversa transferirá automaticamente á empresa o importe retido unha vez descontados os intereses, comisións e gastos correspondentes.

Simula o teu financiamento

4%
8%

Avanzarémosche -€ en 48 h. e -€ no momento en que o teu cliente pague a factura.

Avanzarémosche -€ en 48 h.

Comisións: -

Intereses: -

Estes prezos son orientadores e non inclúen o IVE sobre as nosas comisións nin outros impostos aplicables. Contacte con Inversa se desexa un orzamento máis detallado.

Preguntas frecuentes
sobre financiamento.

No caso de obrigas de pagamento ou outros efectos comerciais “á orde“ a disposición do crédito non se efectuará ata que o prestatario realice a transmisión total ou parcial do título mediante a firma correspondente de endoso. Respecto de títulos emitidos "non á orde”, formalizarase un acordo de cesión de crédito entre Inversa, actuando por conta do investidor, e a empresa. (O cedente)

A relación da empresa co seu cliente debedor é vital para o seu negocio polo que nunca contactaremos directamente co seu cliente no caso de que o pago non se faga na data acordada. É importante que vostede como cedente faga un seguimento do seu cliente para confirmar que a débeda será atendida ao seu vencemiento.

Estabrecemos un prazo de 5 días de xestión de cobro debido aos retardos que habitualmente poidan producirse coas transferencias e data valor.

No caso de que o seu debedor non pagase ao vencemiento da factura, poñerémonos en contacto con vostede dándolle un tempo máximo de dúas semanas para que coa súa mediación procédase ao pago. Nese tempo deberá solicitar ao debedor unha confirmación por escrito (email) de que a débeda está vencida e atrasada pendente de pago.

Se pasaron máis de dez días desde a data de pago prevista e non recibimos o pago ou proposta de reembolso aceptable, propoñerémoslle por escrito a recompra voluntaria da súa débeda.

Unha vez concluído o prazo de dúas semanas e se non se chegou a un acordo, emitirase unha demanda de recompra que require que vostede recompre a factura. Para tal fin, poderán ser utilizados os seus saldos retidos e dispoñibles na plataforma para a compensación da súa débeda.

Actualmente, só é posible financiar facturas establecidas para persoas dadas de alta como autónomos ou pequenas empresas. Ditas facturas deben ser resultado da actividade propia do seu negocio.

Realizaremos comprobacións de fraude e crédito nun proceso bastante rápido que non afectará á súa cualificación crediticia. Superados uns requisitos mínimos será a solvencia da empresa debedora da factura a determinante para a aceptación da mesma. Realizaremos tres tipos de análises: Cualificación do Informe Crediticio Externo, Análise Financeira Interna e Análise do histórico de reembolso se xa é cliente.

Só os investidores terán acceso aos mesmos e para iso terán que subscribir estritos acordos de confidencialidade.

Non, Inversa só financia as facturas dos bens e servizos que se entregaron ou prestado.

Poderá vender facturas, obrigas de pagamento á orde e obrigas de pagamento non á orde.

Si. En inversa ofrecemos unha proposta de financiamento para cada factura dando liberdade á empresa de decidir se a acepta ou rexeita.

En calquera momento previo á publicación da factura, vostede mesmo poderá cancelar a súa solicitude desde a plataforma. Unha vez publicada, deberá comunicárnolo por escrito para que podamos proceder á cancelación.

Iniciar sesión